ปฏิณาณตน ลด ละ เลิก เหล้าเข้าพรรษา บ้านโปง

ปฏิญาณตน ลดละเลิกเหล้า บ้านโปง 4139 ปฏิญาณตน ลดละเลิกเหล้า บ้านโปง 1238 ปฏิญาณตน ลดละเลิกเหล้า บ้านโปง 1299 ปฏิญาณตน ลดละเลิกเหล้า บ้านโปง 1732
ปฏิญาณตน ลดละเลิกเหล้า บ้านโปง 1772 ปฏิญาณตน ลดละเลิกเหล้า บ้านโปง 1807 ปฏิญาณตน ลดละเลิกเหล้า บ้านโปง 3407 ปฏิญาณตน ลดละเลิกเหล้า บ้านโปง 3932
ปฏิญาณตน ลดละเลิกเหล้า บ้านโปง 3955 ปฏิญาณตน ลดละเลิกเหล้า บ้านโปง 4120 ปฏิญาณตน ลดละเลิกเหล้า บ้านโปง 4208 ปฏิญาณตน ลดละเลิกเหล้า บ้านโปง 5730
ปฏิญาณตน ลดละเลิกเหล้า บ้านโปง 5738 ปฏิญาณตน ลดละเลิกเหล้า บ้านโปง 868 ปฏิญาณตน ลดละเลิกเหล้า บ้านโปง 5744 ปฏิญาณตน ลดละเลิกเหล้า บ้านโปง 6116
ปฏิญาณตน ลดละเลิกเหล้า บ้านโปง 6610 ปฏิญาณตน ลดละเลิกเหล้า บ้านโปง 6631 ปฏิญาณตน ลดละเลิกเหล้า บ้านโปง 7456 ปฏิญาณตน ลดละเลิกเหล้า บ้านโปง 7683
ปฏิญาณตน ลดละเลิกเหล้า บ้านโปง 8309 ปฏิญาณตน ลดละเลิกเหล้า บ้านโปง 8488 ปฏิญาณตน ลดละเลิกเหล้า บ้านโปง 8620 ปฏิญาณตน ลดละเลิกเหล้า บ้านโปง 9005
ปฏิญาณตน ลดละเลิกเหล้า บ้านโปง 9136 ปฏิญาณตน ลดละเลิกเหล้า บ้านโปง 9643 ปฏิญาณตน ลดละเลิกเหล้า บ้านโปง 9979