พิธีเปิดโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชนและโรงเรียน อสม. รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ

รร.นวัตกรรมสุขภาพ 9296 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 3576 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 3475 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 4
รร.นวัตกรรมสุขภาพ 1404 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 4214 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 4305 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 4463
รร.นวัตกรรมสุขภาพ 4490 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 5095 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 5939 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 6833
รร.นวัตกรรมสุขภาพ 7904 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 2746 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 6291 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 1233
รร.นวัตกรรมสุขภาพ 2309 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 622 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 655 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 2194
รร.นวัตกรรมสุขภาพ 659 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 1629 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 5905 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 1576
รร.นวัตกรรมสุขภาพ 5922 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 8731 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 4755 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 2665
รร.นวัตกรรมสุขภาพ 2761 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 2954 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 3066 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 3209
รร.นวัตกรรมสุขภาพ 3353 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 3547 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 3698 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 4093
รร.นวัตกรรมสุขภาพ 4111 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 698 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 805 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 814
รร.นวัตกรรมสุขภาพ 1658 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 1890 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 2289 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 2556
รร.นวัตกรรมสุขภาพ 4206 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 4894 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 4952 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 5141
รร.นวัตกรรมสุขภาพ 5440 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 5518 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 6086 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 6098
รร.นวัตกรรมสุขภาพ 8828 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 8834 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 9117 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 9378
รร.นวัตกรรมสุขภาพ 9402 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 6154 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 6244 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 6393
รร.นวัตกรรมสุขภาพ 6498 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 6658 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 7060 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 7301
รร.นวัตกรรมสุขภาพ 7339 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 7765 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 7955 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 8145
รร.นวัตกรรมสุขภาพ 8440 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 8796 รร.นวัตกรรมสุขภาพ 8499