โรงพยาบาลดอยเต่าร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา

ถวายเทียน 58 8711 ถวายเทียน 58 278 ถวายเทียน 58 510 ถวายเทียน 58 550
ถวายเทียน 58 1618 ถวายเทียน 58 2093 ถวายเทียน 58 2710 ถวายเทียน 58 3815
ถวายเทียน 58 4365 ถวายเทียน 58 5326 ถวายเทียน 58 5339 ถวายเทียน 58 5509
ถวายเทียน 58 5783 ถวายเทียน 58 5908 ถวายเทียน 58 5939 ถวายเทียน 58 6316
ถวายเทียน 58 6585 ถวายเทียน 58 8052 ถวายเทียน 58 8698 ถวายเทียน 58 9465
ถวายเทียน 58 9856