การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity & Transparency Assessment)


             เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาล  ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

กฎกระทรวง แบ่งราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 เวลา 17.02 น.]

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอยเต่า ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต


เอกสารดาวน์โหลดปีงบประมาณ 2562
» มาตรการป้องกันก่ารทุจริต
   - กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของงานพัสดุ
   - ประกาศกรอบแนวทางการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการกำกับติดตามการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
   - แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
   - ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดวื้อจัดจ้าง พ.ศ 2560
   - ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อนงานพัสดุ

» การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

» สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรอบเดือน # วิชาญ คำใหญ่ [ 6-ธ.ค-2561 ]
   »»» เดือนตุลาคม ปี 2561 # วิชาญ คำใหญ่ [ 6-ธ.ค-2561 ]
   »»» เดือนพฤศจิกายน ปี 2561
# วิชาญ คำใหญ่ [ 6-ธ.ค-2561 ]

» EB2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-ธ.ค.-2561 เวลา 15.24 น.]
» EB4 หนังสือสั่งการ
# วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 13.44 น.]
» EB4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร# วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 13.40 น.]
» EB4 รายงานผู้บริหาร # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 13.31 น.]
» EB4 ขอรายงานผู้บริหาร # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 13.24 น.]
» EB4 แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 13.19 น.]
» EB2 หนังสือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 13.15 น.]
» EB2 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 13.04 น.]
» EB2 การจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.58น.]
» EB3 การปิดประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.55 น.]
» EB3 การจัดซื้อจัดจ้างราคา 11,000 บาท # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.52 น.]
» EB3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไชด์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.48 น.]
» EB2 แจ้งเวียนประกาศ แนวทางการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.45 น.]
» EB2 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.40 น.]
» EB2 ใบจัดสรรงบประมาณดำเนินงานส่วนภูมิภาค # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.36 น.]
» EB2 กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.29 น.]
» EB2 Consent from กรณีไม่ีเกิน 100,000 บาท # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.25 น.]
» EB2 Consent from กรณีเกิน 100,000 บาท # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.20 น.]
» EB2 หนังสือสั่งการให้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.17 น.]
» EB2 แจ้งเวียนประกาศว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.14 น.]
» EB2 แจ้งเวียนแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.09 น.]
» EB2 แจ้งเวียนกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัีดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.05 น.]
» EB2 การปิดประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 11.58 น.]
» EB2 รายงานผุ้บริหารการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 11.54 น.]
» EB2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมุลผ่านเวปไชด์ของโรงพยาบาลดอยเต่า# วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 11.51 น.]
» EB2 ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 11.47 น.]
» EB1 หนังสือสั่งการ # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 11.43 น.]
» EB1 หนังสือขออนุญาตเผยแพร# วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 11.41 น.]
» EB1 รายงานผู้บริหาร # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 11.38 น.]
» EB1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 11.36 น.]
» EB1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 11.35 น.]
» ใบตรวจจัดซื้อจัดจ้างวัสดุแบบพิมพ์ # วิชาญ คำใหญ่ [ 6-ธ.ค.-2561 เวลา 12.15 น.]
» ใบตรวจจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่โรงพยาบาล # วิชาญ คำใหญ่ [ 6-ธ.ค.-2561 เวลา 12.15 น.]


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปีงบประมาณ 2561
» ประกาศจากกระทรวงว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 # วิชาญ คำใหญ่ [ 25-มิ.ย-2561 เวลา 13.48 น.]
» แนวทางการป้องกันและตรวจสอบการละเว้นปฏิบัติหน้าท
ี่ # วิชาญ คำใหญ[ 24-มิ.ย-2561 เวลา 23.54 น.]
» รายงานผลการปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส # วิชาญ คำใหญ่ [ 24-มิ.ย-2561 เวลา 23.48 น.]
   »»» ขอให้ใช้แนวทางการใช้รถราชการ
   »»» ประกาศโรงพยาบาลดอยเต่า
   »»» สรุปการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส
» แผนปฏิบัติการ แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561 # วิชาญ คำใหญ่ [ 24-มิ.ย-2561 เวลา 23.39 น.]
   »»» แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดอยเต่า
   »»» หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติแผนฯปีงบประมาณ 1451
» รายงานผลการวิเคราะห์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2560 # วิชาญ คำใหญ่ [ 24-มิ.ย-2561 เวลา 23.36 น.]
» EB9 (4) ข้อ 2 รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน # วิชาญ คำใหญ่ [ 24-มิ.ย-2561 เวลา 23.28 น.]
» EB9 (3) ข้อ 6 รายงานการประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน # วิชาญ คำใหญ่ [ 24-มิ.ย-2561 เวลา 23.24 น.]
» รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ # วิชาญ คำใหญ่ [ 24-มิ.ย-2561 เวลา 23.20 น.]
   »»» EB8 (4) ข้อ 5 รายงานเรื่องร้องเรียนการบริการ-ตุลาคม-กุมภาพันธ์
   »»» EB8 (4) ข้อ 5 รายงานเรื่องร้องเรียน การบริการ-มีนาคม-พฤษภาคม
   »»» EB8 (4) ข้อ 5 รายงานเรื่องร้องเรียน การบริการ-มิถุนายน-กรกฎาคม # วิชาญ คำใหญ่ [ 21-ส.ค-2561 เวลา 12.28 น.]
» รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 24-มิ.ย-2561 เวลา 23.15 น.]
   »»» EB8 (4) ข้อ 5 รายงานเรื่องร้องเรียนจัดจ้าง-ตุลาคม-กุมภาพันธ์
   »»» EB8 (4) ข้อ 5 รายงานเรื่องร้องเรียนจัดจ้าง-มีนาคม- พฤษภาคม
   »»» EB8 (4) ข้อ 5 รายงานเรื่องร้องเรียนจัดจ้าง -มิถุนายน-กรกฎาคม # วิชาญ คำใหญ่ [ 21-ส.ค-2561 เวลา 12.28 น.]
» สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรอบเดือน
# วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
   »»» เดือนตุลาคม ปี 2560
   »»» เดือนพฤศจิกายน ปี 2560
   »»» เดือนธันวาคม ปี 2560
   »»» เดือนมกราคม ปี 2561
   »»» เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561
   »»» เดือนมีนาคม ปี 2561
   »»» เดือนเมษายน ปี 2561
   »»» เดือนพฤษภาคม ปี 2561
» หนังสือสั่งการให้ปฏิบัติตามแนวทาง และขออนุญาตินำเอกสารเผยแพร่บนเวบไซด์ # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» รายงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามคู่มือ # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» การจัดซื้อคอมพิวเตอร์เฉพาะเจาะจงบริษัทวิรชา # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» การจัดซื้อคอมพิวเตอร์เฉพาะเจาะจงบริษัทพอช คอม # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» e-building รถพยาบาล # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» e-build ทำความสะอาด # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» e-build งบกงศุลญึ่ปุ่น # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» รายงานเรื่องร้องเรียน (จัดซื้อจัดจ้างแก้ไข) # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» รายงานเรื่องร้องเรียน # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» ขออนุญาตเผยแพร่มาตรการการจัดการความเสี่ยง # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» เชิญประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» แนวทางการปรับปรุงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» สรุปรายงานการประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» EB11-ประกาศโรงพยาบาลดอยเต่า มาตราการป้องกันทุจริตและการแก้ไขการกระทำผิดวินัย # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» EB11-แนวทางการขอนุญาติการใช้รถราชการ # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» EB11-คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» EB10-รายงานสรุปผลและการวิิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» EB10-แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» EB10-แบบเสนอแผนปฏิบัติราชาการ-การพัฒนาตามาตรฐานการประเมิน # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» EB9 สรุปรายงานการประชุมการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» EB9 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อาจเกิดขึ้นเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» คู่มือระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกัน การละเว้นการปฏิบัติฯ
# วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» สรุปการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและ คู่มือการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางของไข้เลือดออก # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» คู่มือการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอดอยเต่า # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» คำสั่งคณะทำงานจัดทำคู่มือ # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» คำสั่ง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน
# วิชาญ คำใหญ่ [ 14-มิ.ย-2561 ]
» คำสั่ง กม ประกาศนโยบายความโปร่งใส
# วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» คำสั่งคณะกรรมการ รายงานการประชุม แผนดำเนินการ # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» คำสั่งแต่งตั้ง ปชส # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» คู่มือการปฏิบัติการร้องเรียน # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» โครงสร้าง ปชส และรูปกิจกรรม # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» ประกาศเรื่องการร้องเรียน # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» รายงานการประชุม กม แผนปฏิบัติ # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» รายงานการประชุม กรรมการ แผนปฏิบัติ # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» รายงานการประชุมกรรมการ # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» รายงานสรุปผลวิเคราะห์ไตรมาส 1 - 2 # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» คำสั่งกลุ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ITA โรงพยาบาล # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» คู่มือประเมิน ITA 2561 # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» ประกาศเจตนารมณ์ความโปร่งใสดอยเต่า # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» รายงานสรุปผลการประชุมกลุ่มบุคลากรเจ้าหน้าที่ # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]

 

เกี่ยวกับเรา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
0882915057 งานบริหาร
0882915058 งานอุบัติเหตุ ,
'งานผู้ป่วยนอก,งานทันตกรรม
0882915056 งานผู้ป่วยใน
0882915059 งานยุทธศาสตร์
doitao_hos@hotmail.com