การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity & Transparency Assessment)


             เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาล  ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

กฎกระทรวง แบ่งราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 เวลา 17.02 น.]

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอยเต่า ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต


เอกสารดาวน์โหลดปีงบประมาณ 2562
EB1 การวิเคราห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
» EB1 หนังสือสั่งการ # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 11.43 น.]
» EB1 หนังสือขออนุญาตเผยแพร# วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 11.41 น.]
» EB1 รายงานผู้บริหาร # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 11.38 น.]
» EB1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 11.36 น.]
» EB1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 11.35 น.]


EB2 การกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
» EB2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-ธ.ค.-2561 เวลา 15.24 น.]
» EB2 หนังสือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 13.15 น.]
» EB2 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 13.04 น.]
» EB2 การจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.58น.]
» EB2 แจ้งเวียนประกาศ แนวทางการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.45 น.]
» EB2 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.40 น.]
» EB2 ใบจัดสรรงบประมาณดำเนินงานส่วนภูมิภาค # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.36 น.]
» EB2 กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.29 น.]
» EB2 Consent from กรณีไม่ีเกิน 100,000 บาท # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.25 น.]
» EB2 Consent from กรณีเกิน 100,000 บาท # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.20 น.]
» EB2 หนังสือสั่งการให้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.17 น.]
» EB2 แจ้งเวียนประกาศว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.14 น.]
» EB2 แจ้งเวียนแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.09 น.]
» EB2 แจ้งเวียนกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัีดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.05 น.]
» EB2 การปิดประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 11.58 น.]
» EB2 รายงานผุ้บริหารการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 11.54 น.]
» EB2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมุลผ่านเวปไชด์ของโรงพยาบาลดอยเต่า# วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 11.51 น.]
» EB2 ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 11.47 น.]


EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
» EB3 การปิดประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.55 น.]
» EB3 การจัดซื้อจัดจ้างราคา 11,000 บาท # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.52 น.]
» EB3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไชด์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.48 น.]


EB4 การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
» EB4 หนังสือสั่งการ # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 13.44 น.]
» EB4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร# วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 13.40 น.]
» EB4 รายงานผู้บริหาร # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 13.31 น.]
» EB4 ขอรายงานผู้บริหาร # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 13.24 น.]
» EB4 แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 13.19 น.]


» สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรอบเดือน # วิชาญ คำใหญ่ [ 6-ธ.ค-2561 ]
   »»» เดือนกรกฎาคม ปี 2562 
   »»» เดือนมิถุนายน ปี 2562 
   »»» เดือนพฤษภาคม ปี 2562 
   »»» เดือนเมษายน ปี 2562 
   »»» เดือนมีนาคม ปี 2562
   »»» เดือนตุลาคม 2561- เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562

EB5 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนได้เสียมีโอกาสมีส้วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหบักของหน่วยงานอย่างไร
  »»» สรุปการประชุมการจัดทำแผนการควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอดอยเต่า
  »»» สรุปรายงานการประชุมโครงการเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออก อำเภอดอยเต่า
  »»» สรุปโครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข อำเภอดอยเต่า
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจของหน่วยงานหรือไม่
  »»» สรุปการประชุมการจัดทำแผนการควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอดอยเต่า
  »»» สรุปรายงานการประชุมโครงการเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออก อำเภอดอยเต่า
  »»» สรุปโครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข อำเภอดอยเต่า
EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจของหน่วยงานหรือไม่
  »»» รายงานผลการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอดอยเต่าประจำปี 2562
  »»» สรุปการประชุมการจัดทำแผนการควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอดอยเต่า
  »»» สรุปรายงานการประชุมโครงการเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออก อำเภอดอยเต่า
  »»» สรุปโครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข อำเภอดอยเต่า
EB8 การกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบใน การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
  »»» รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์ของหน่วยงาน
  »»» รายงานผลการติดตามและสรุปปัญหาการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของโรงพยาบาล -ไตรมาส 4

EB9 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
  »»» นโยบายการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยเต่า
  »»» นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข
  »»» นโยบายของนายแพทย์สาธารณสุข เชียงใหม่
  »»» โครงสร้างของโรงพยาบาลดอยเต่า
  »»» กฎกระทรวง
  »»» วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
  »»» ยุทธศาสตร์์ MOPH 20 ปี
  »»» ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  »»» ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
  »»» จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
2.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
  »»» นโยบายและยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลดอยเต่า

3.แผนปฎิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี
  »»» แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
  »»» รายงานการปฏิบัติการแนวขวาง ประจำปี 2562
  »»» รายงานแผนการปฏิบัติการแนวตั้ง ประจำปี 2562
  »»» รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการประจำปี 2562
4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
  »»» แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
  »»» แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ2562
  »»» 1.รายงานการติดตามแผนการใช้จ่าย ประจำเดือนตุลาคม_2561
  »»» 2.รายงานการติดตามแผนการใช้จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน_2561
  »»» 3.รายงานการติดตามแผนการใช้จ่าย ประจำเดือนธันวาคม_2561
  »»» 4.รายงานการติดตามแผนการใช้จ่าย ประจำเดือนมกราคม_2562
  »»» 5. รายงานการติดตามแผนการใช้จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์_2562
  »»» 6. รายงานการติดตามแผนการใช้จ่าย ประจำเดือนมีนาคม_2562
  »»» 7. รายงานการติดตามแผนการใช้จ่าย ประจำเดือนเมษายน_2562
  »»» 8. รายงานการติดตามแผนการใช้จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม_2562

5.หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฎิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียรเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  »»» คู่มือการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
  »»» คู่มือการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ /การจัดซื้อจัดจ้าง
  »»» คู่มือการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
  »»» รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
  »»» รายงานสรุปผลการดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการบริการ ตัดยอด 31 กค62
  »»» รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ตัดยอด 31 กค 2562

7.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
  » 7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
  »»» แผนการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2561
 » 7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  »»» แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2562
  » 7.3 ผลการดำเนินการตมแผนกจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
  »»» ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ_2562
  »»» แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือน มิถุนายน 2562
  »»» แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือน กรกฎาคม 2562

  » 7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสออบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
  »»» ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
  » 7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละเดือน (แบบ สขร.1)
  »»» แบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2561
  »»» แบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2561
  »»» แบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2561
  »»» แบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2562
  »»» แบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2562
  »»» แบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2562
  »»» แบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2562
  »»» แบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2562
  »»» แบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน 2562
  »»» แบบ สขร.1 เดือนกรกฎาคม 2562

8.มาตรฐานหรือคู่มือการปฎิบัติงาน
   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  » 8.1.งานพัสดุ
  »»» กระบวนงานการจัดซื้อพัสดุ
  » 8.2.งานธุรการ
  »»» กระบวนการปฏิบัติงานการรับหนังสือ
  » 8.3. งานการเงิน
  »»» ขั้นตอนการยืมเงินไปราชการ
  » 8.4. งานการเจ้าหน้าที่
  »»» มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
  »»» มาตรฐานหรือคู่มือการปฎิบัติงาน (Zip File)
  » 8.5.งานผู้ป่วยใน
  »»» ขั้นตอนการให้บริการตึกผู้ป่วยใน (Flow Chart)
  » 8.6.งานชันสูตร
  »»» กระบวนการทำงานหลักของุห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
  » 8.7.งานซ่อมบำรุง
  »»» แผนภูมิกระบวนการทำงาน
  »»» กระบวนการหลักการผลิต
  »»» กระบวนการหลักงานบำรุงรักษา
  »»» กระบวนการหลักงานวางแผนบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
  » 8.8.งานโภชนาการ
  »»» แผนภูมิระบบการทำงาน
  » 8.9.งานหน่วยจ่ายกลาง
  »»» กระบวนการหลักของหน่วยงานหน่วยจ่ายกลาง
  » 8.10.งานทันตกรรม
  »»» ขั้นตอนการให้บริการทันตกรรม
  » 8.11.งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
  »»» กระบวนทำงานของงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
  » 8.12.งานประกัน
  »»» กระบวนงานการประกัน
  » 8.13.งานเภสัชกรรม
  »»» กระบวนการทำงานของงานเภสัชกรรม Flow Chart
  » 8.14 งานคลินิกโรคไม่ติดต่อ
  »»» กระบวนการทำงาน
  » 8.15.งานคลินิกจิตเวช
  »»» กระบวนการทำงานของคลินิกจิตเวช
  » 8.16.งานคลินิกฝากครรภ์
  »»» กระบวนการทำงานของคลินิกฝากครรภ์
  » 8.17.งานคลินิกยาเสพติด
  »»» กระบวนการทำงานของงานคลินิกยาเสพติด
  » 8.18.งานวางแผนครอบครัว
  »»» กระบวนการทำงานของงานวางแผนครอบครัว
  » 8.19.งานเปล
  »»» กระบวนการทำงานของงานเปล
  » 8.20.งานแพทย์แผนไทย
  »»» กระบวนการทำงานของงานแพทย์แผนไทย

9.มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)
  »»» คู่มือการปฏิบัติงานของระบบงานของโรงพยาบาลดอยเต่า


EB10 การเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
  »»» แผนฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลดอยเต่า
EB11 การเผยแพร่รายงานการปรเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
  »»» รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏฺบัติการราชการประจำปีงบประมาณ 2561
EB12 การเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ 2562
  »»» รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตืราชการประจำปีงบประมาณ 2562
  »»» รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 3
  »»» รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

EB13 การกำหนดมาตรการ กลไล หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงานต่ำ
   »»» เผยแพร่การดำเนินการตามแนวทางเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผล การปฏิบัติงานและดเนินการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
   »»» เผยแพร่รายงานการประชุมชี้แจงมาตราการในการบริหารปฏิบัติงานและการดำเนินการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
  »»» กรอบแนวทางการริหารผลการฉกิบัติการและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานต่ำ
EB14 การรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประมเนิผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลาการในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
  »»» ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  »»» รายงานผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
  »»» ประกาศรายชื่อข้าราชการในสังกัดที่มีผลการประเมินในระดับดีเ่ด่นและดีมาก
  »»»รายชื่อข้าราชการในสังกัดที่มีผลการประเมินในระดับดีเ่ด่นและดีมาก
EB15 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
   »»» การเผยแพร่เจตนารมณ์สุจริตของโรงพยาบาลดอยเต่า
EB16 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน
  »»» รายงานการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ไตรมาส 1 (ตค 2561- 28กพ 2562)
  »»» รายงานการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ไตรมาส 2 (มี.ค 2562- 31 พค 2562)
  »»» รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการร้องเรียน ไตรมาส 3
  »»» บันทึกข้อความสรุปรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป การทุจริตและประพฤติมิชอบ
  »»» รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบ ตัดยอด 31 กค 2562

EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
  »»» รายงานเรื่องร้องเรียนไตรมาสที่ 1 (ตค 2561-28 กพ.2562)
  »»» รายงานสรุปผลประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนโรงพยาบาลดอยเต่าไตรมาสที่ 3 (มีค 2562-31 พค.2562)
  »»» รายงานสรุปการรับสินบนโรงพยาบาลดอยเต่าไตรมาสที่ 3 (มีค 2562-31 พค.2562)
  »»» มาตรการป้องกันรับสินบนของโรงพยาบาลดอยเต่า
EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
  »»» มาตราการป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลดอยเต่า
  »»» มาตราการป้องกันการทุจริตและการแก้ไขการผิดทางวินัย
EB19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่
และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงนของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่
  »»» มาตรการป้องกันการทุจริต ฯ - มาตราการ no gift policy
EB20 การวิเคราห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในห่วยงาน
  »»» สรุปวาระการประชุมวิเคราะห์เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
  »»» รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
  »»» บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารเรือ่งการการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏฺบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
  »»» กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

EB22 การประชุมหรืออบรม/สัมมนาหริอแลกเปลี่ยนความรู้ภสยในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
  »»» สรุปผลการประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพ เจ้าหน้าที่
  »»» การเผยแพร่โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่
EB23 มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง่
  »»» แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมปี 2562
EB24 มีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
  »»» รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
  »»» รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานการตามแผนปฏฺบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  »»» รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระว่าง มีนาคม 2562- พฤษภาคม 2562
  »»» รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตัดยอด ณ 31 กค 2562

EB25 มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรการการปฏิบัติงาน
  »»» รายงานผู้บริหาร
  »»» รายงานผลการดำเนินงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ
  »»» รายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ
  »»» กลไกลการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องตัดยอด ณ 31 กค2562
  »»» การรายงานผลตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ตัดยอด 31 กค 62
  »»» รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการการอุบัติการณ์ตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่

EB26 มีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
  »»» คู่มือการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการ


» มาตรการป้องกันก่ารทุจริต
   - กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของงานพัสดุ
   - ประกาศกรอบแนวทางการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการกำกับติดตามการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
   - แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
   - ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดวื้อจัดจ้าง พ.ศ 2560
   - ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อนงานพัสดุ

» การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
» ใบตรวจจัดซื้อจัดจ้างวัสดุแบบพิมพ์ # วิชาญ คำใหญ่ [ 6-ธ.ค.-2561 เวลา 12.15 น.]
» ใบตรวจจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่โรงพยาบาล # วิชาญ คำใหญ่ [ 6-ธ.ค.-2561 เวลา 12.15 น.]


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปีงบประมาณ 2561
» ประกาศจากกระทรวงว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 # วิชาญ คำใหญ่ [ 25-มิ.ย-2561 เวลา 13.48 น.]
» แนวทางการป้องกันและตรวจสอบการละเว้นปฏิบัติหน้าท
ี่ # วิชาญ คำใหญ[ 24-มิ.ย-2561 เวลา 23.54 น.]
» รายงานผลการปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส # วิชาญ คำใหญ่ [ 24-มิ.ย-2561 เวลา 23.48 น.]
   »»» ขอให้ใช้แนวทางการใช้รถราชการ
   »»» ประกาศโรงพยาบาลดอยเต่า
   »»» สรุปการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส
» แผนปฏิบัติการ แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561 # วิชาญ คำใหญ่ [ 24-มิ.ย-2561 เวลา 23.39 น.]
   »»» แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดอยเต่า
   »»» หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติแผนฯปีงบประมาณ 1451
» รายงานผลการวิเคราะห์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2560 # วิชาญ คำใหญ่ [ 24-มิ.ย-2561 เวลา 23.36 น.]
» EB9 (4) ข้อ 2 รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน # วิชาญ คำใหญ่ [ 24-มิ.ย-2561 เวลา 23.28 น.]
» EB9 (3) ข้อ 6 รายงานการประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน # วิชาญ คำใหญ่ [ 24-มิ.ย-2561 เวลา 23.24 น.]
» รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ # วิชาญ คำใหญ่ [ 24-มิ.ย-2561 เวลา 23.20 น.]
   »»» EB8 (4) ข้อ 5 รายงานเรื่องร้องเรียนการบริการ-ตุลาคม-กุมภาพันธ์
   »»» EB8 (4) ข้อ 5 รายงานเรื่องร้องเรียน การบริการ-มีนาคม-พฤษภาคม
   »»» EB8 (4) ข้อ 5 รายงานเรื่องร้องเรียน การบริการ-มิถุนายน-กรกฎาคม # วิชาญ คำใหญ่ [ 21-ส.ค-2561 เวลา 12.28 น.]
» รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 24-มิ.ย-2561 เวลา 23.15 น.]
   »»» EB8 (4) ข้อ 5 รายงานเรื่องร้องเรียนจัดจ้าง-ตุลาคม-กุมภาพันธ์
   »»» EB8 (4) ข้อ 5 รายงานเรื่องร้องเรียนจัดจ้าง-มีนาคม- พฤษภาคม
   »»» EB8 (4) ข้อ 5 รายงานเรื่องร้องเรียนจัดจ้าง -มิถุนายน-กรกฎาคม # วิชาญ คำใหญ่ [ 21-ส.ค-2561 เวลา 12.28 น.]
» สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรอบเดือน
# วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
   »»» เดือนตุลาคม ปี 2560
   »»» เดือนพฤศจิกายน ปี 2560
   »»» เดือนธันวาคม ปี 2560
   »»» เดือนมกราคม ปี 2561
   »»» เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561
   »»» เดือนมีนาคม ปี 2561
   »»» เดือนเมษายน ปี 2561
   »»» เดือนพฤษภาคม ปี 2561
» หนังสือสั่งการให้ปฏิบัติตามแนวทาง และขออนุญาตินำเอกสารเผยแพร่บนเวบไซด์ # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» รายงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามคู่มือ # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» การจัดซื้อคอมพิวเตอร์เฉพาะเจาะจงบริษัทวิรชา # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» การจัดซื้อคอมพิวเตอร์เฉพาะเจาะจงบริษัทพอช คอม # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» e-building รถพยาบาล # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» e-build ทำความสะอาด # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» e-build งบกงศุลญึ่ปุ่น # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» รายงานเรื่องร้องเรียน (จัดซื้อจัดจ้างแก้ไข) # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» รายงานเรื่องร้องเรียน # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» ขออนุญาตเผยแพร่มาตรการการจัดการความเสี่ยง # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» เชิญประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» แนวทางการปรับปรุงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» สรุปรายงานการประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» EB11-ประกาศโรงพยาบาลดอยเต่า มาตราการป้องกันทุจริตและการแก้ไขการกระทำผิดวินัย # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» EB11-แนวทางการขอนุญาติการใช้รถราชการ # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» EB11-คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» EB10-รายงานสรุปผลและการวิิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» EB10-แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» EB10-แบบเสนอแผนปฏิบัติราชาการ-การพัฒนาตามาตรฐานการประเมิน # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» EB9 สรุปรายงานการประชุมการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» EB9 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อาจเกิดขึ้นเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» คู่มือระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกัน การละเว้นการปฏิบัติฯ
# วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» สรุปการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและ คู่มือการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางของไข้เลือดออก # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» คู่มือการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอดอยเต่า # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» คำสั่งคณะทำงานจัดทำคู่มือ # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» คำสั่ง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน
# วิชาญ คำใหญ่ [ 14-มิ.ย-2561 ]
» คำสั่ง กม ประกาศนโยบายความโปร่งใส
# วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» คำสั่งคณะกรรมการ รายงานการประชุม แผนดำเนินการ # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» คำสั่งแต่งตั้ง ปชส # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» คู่มือการปฏิบัติการร้องเรียน # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» โครงสร้าง ปชส และรูปกิจกรรม # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» ประกาศเรื่องการร้องเรียน # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» รายงานการประชุม กม แผนปฏิบัติ # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» รายงานการประชุม กรรมการ แผนปฏิบัติ # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» รายงานการประชุมกรรมการ # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» รายงานสรุปผลวิเคราะห์ไตรมาส 1 - 2 # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» คำสั่งกลุ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ITA โรงพยาบาล # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» คู่มือประเมิน ITA 2561 # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» ประกาศเจตนารมณ์ความโปร่งใสดอยเต่า # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» รายงานสรุปผลการประชุมกลุ่มบุคลากรเจ้าหน้าที่ # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]

 

เกี่ยวกับเรา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
0882915057 งานบริหาร
0882915058 งานอุบัติเหตุ ,
'งานผู้ป่วยนอก,งานทันตกรรม
0882915056 งานผู้ป่วยใน
0882915059 งานยุทธศาสตร์
doitao_hos@hotmail.com