การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity & Transparency Assessment)


             เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาล  ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

กฎกระทรวง แบ่งราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 เวลา 17.02 น.]


เอกสารดาวน์โหลดปีงบประมาณ 2562
» สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรอบเดือน # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 6-ธ.ค-2561 ]
   »»» เดือนตุลาคม ปี 2561
   »»» เดือนพฤศจิกายน ปี 2561
» ใบตรวจจัดซื้อจัดจ้างวัสดุแบบพิมพ์ # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 6-ธ.ค.-2561 เวลา 12.15 น.]
» ใบตรวจจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่โรงพยาบาล # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 6-ธ.ค.-2561 เวลา 12.15 น.]
» EB1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 03-ธ.ค.-2561 เวลา 12.15 น.]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปีงบประมาณ 2561
» ประกาศจากกระทรวงว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 25-มิ.ย-2561 เวลา 13.48 น.]
» แนวทางการป้องกันและตรวจสอบการละเว้นปฏิบัติหน้าท
ี่ # คุณวิชาญ คำใหญ[ 24-มิ.ย-2561 เวลา 23.54 น.]
» รายงานผลการปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 24-มิ.ย-2561 เวลา 23.48 น.]
   »»» ขอให้ใช้แนวทางการใช้รถราชการ
   »»» ประกาศโรงพยาบาลดอยเต่า
   »»» สรุปการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส
» แผนปฏิบัติการ แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561 # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 24-มิ.ย-2561 เวลา 23.39 น.]
   »»» แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดอยเต่า
   »»» หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติแผนฯปีงบประมาณ 1451
» รายงานผลการวิเคราะห์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2560 # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 24-มิ.ย-2561 เวลา 23.36 น.]
» EB9 (4) ข้อ 2 รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 24-มิ.ย-2561 เวลา 23.28 น.]
» EB9 (3) ข้อ 6 รายงานการประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 24-มิ.ย-2561 เวลา 23.24 น.]
» รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 24-มิ.ย-2561 เวลา 23.20 น.]
   »»» EB8 (4) ข้อ 5 รายงานเรื่องร้องเรียนการบริการ-ตุลาคม-กุมภาพันธ์
   »»» EB8 (4) ข้อ 5 รายงานเรื่องร้องเรียน การบริการ-มีนาคม-พฤษภาคม
   »»» EB8 (4) ข้อ 5 รายงานเรื่องร้องเรียน การบริการ-มิถุนายน-กรกฎาคม # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 21-ส.ค-2561 เวลา 12.28 น.]
» รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 24-มิ.ย-2561 เวลา 23.15 น.]
   »»» EB8 (4) ข้อ 5 รายงานเรื่องร้องเรียนจัดจ้าง-ตุลาคม-กุมภาพันธ์
   »»» EB8 (4) ข้อ 5 รายงานเรื่องร้องเรียนจัดจ้าง-มีนาคม- พฤษภาคม
   »»» EB8 (4) ข้อ 5 รายงานเรื่องร้องเรียนจัดจ้าง -มิถุนายน-กรกฎาคม # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 21-ส.ค-2561 เวลา 12.28 น.]
» สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรอบเดือน
# คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
   »»» เดือนตุลาคม ปี 2560
   »»» เดือนพฤศจิกายน ปี 2560
   »»» เดือนธันวาคม ปี 2560
   »»» เดือนมกราคม ปี 2561
   »»» เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561
   »»» เดือนมีนาคม ปี 2561
   »»» เดือนเมษายน ปี 2561
   »»» เดือนพฤษภาคม ปี 2561
» หนังสือสั่งการให้ปฏิบัติตามแนวทาง และขออนุญาตินำเอกสารเผยแพร่บนเวบไซด์ # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» รายงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามคู่มือ # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» การจัดซื้อคอมพิวเตอร์เฉพาะเจาะจงบริษัทวิรชา # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» การจัดซื้อคอมพิวเตอร์เฉพาะเจาะจงบริษัทพอช คอม # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» e-building รถพยาบาล # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» e-build ทำความสะอาด # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» e-build งบกงศุลญึ่ปุ่น # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» รายงานเรื่องร้องเรียน (จัดซื้อจัดจ้างแก้ไข) # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» รายงานเรื่องร้องเรียน # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» ขออนุญาตเผยแพร่มาตรการการจัดการความเสี่ยง # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» เชิญประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» แนวทางการปรับปรุงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» สรุปรายงานการประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» EB11-ประกาศโรงพยาบาลดอยเต่า มาตราการป้องกันทุจริตและการแก้ไขการกระทำผิดวินัย # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» EB11-แนวทางการขอนุญาติการใช้รถราชการ # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» EB11-คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» EB10-รายงานสรุปผลและการวิิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» EB10-แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» EB10-แบบเสนอแผนปฏิบัติราชาการ-การพัฒนาตามาตรฐานการประเมิน # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» EB9 สรุปรายงานการประชุมการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» EB9 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อาจเกิดขึ้นเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» คู่มือระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกัน การละเว้นการปฏิบัติฯ
# คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» สรุปการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและ คู่มือการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางของไข้เลือดออก # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» คู่มือการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอดอยเต่า # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» คำสั่งคณะทำงานจัดทำคู่มือ # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» คำสั่ง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน
# คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 14-มิ.ย-2561 ]
» คำสั่ง กม ประกาศนโยบายความโปร่งใส
# คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» คำสั่งคณะกรรมการ รายงานการประชุม แผนดำเนินการ # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» คำสั่งแต่งตั้ง ปชส # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» คู่มือการปฏิบัติการร้องเรียน # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» โครงสร้าง ปชส และรูปกิจกรรม # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» ประกาศเรื่องการร้องเรียน # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» รายงานการประชุม กม แผนปฏิบัติ # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» รายงานการประชุม กรรมการ แผนปฏิบัติ # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» รายงานการประชุมกรรมการ # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» รายงานสรุปผลวิเคราะห์ไตรมาส 1 - 2 # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» คำสั่งกลุ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ITA โรงพยาบาล # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» คู่มือประเมิน ITA 2561 # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» ประกาศเจตนารมณ์ความโปร่งใสดอยเต่า # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» รายงานสรุปผลการประชุมกลุ่มบุคลากรเจ้าหน้าที่ # คุณวิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]

 

เกี่ยวกับเรา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
0882915057 งานบริหาร
0882915058 งานอุบัติเหตุ ,
'งานผู้ป่วยนอก,งานทันตกรรม
0882915056 งานผู้ป่วยใน
0882915059 งานยุทธศาสตร์
doitao_hos@hotmail.com