พันธกิจ

 

  1.  1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน ครอบคลุมตามกลุ่มวัย  
    2.พัฒนาศักยภาพบุคคลากร
    3.พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
    4.เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายและชุมชน ในการดูแลสุขภาพ

     
 วิสัยทัศน์

 โรงพยาบาลชุมชนให้บริการตามมาตรฐาน ผู้รับบริการพึงพอใจ

     

แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
1.พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย
2.เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
3.เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเครือข่ายและชุมชนในการจัดการสุขภาพ
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการสุขภาพ

จุดเน้นขององค์กร คือ
1.ความปลอดภัยของผู้ป่วย  
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรตาม service plan
3.เพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินการคลัง 

 

เกี่ยวกับเรา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
0882915058 งานอุบัติเหตุ ,
'งานผู้ป่วยนอก,งานทันตกรรม
0882915056 งานผู้ป่วยใน
0882915059 งานยุทธศาสตร์
0905200753 งานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชน
0882915057 งานเภสัชกรรม
0659863123 งานเพัสดุ
เบอร์ติดต่อภายในโรงพยาบาล