โรงพยาบาลดอยเต่าเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง บนเนื้อที่ 54 ไร่ 12 ตารางวา เริ่มเปิดดำเนินการให้บริการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2527    อำเภอดอยเต่าถือเป็นอำเภอที่มีความทุรกันดารอันดับต้นๆ ของจังหวัดเชียงใหม่และมีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ ทะเลสาบดอยเต่า    วัดพระธาตุดอยเกิ้ง ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงอำเภอดอยเต่าประมาณ 130 กิโลเมตร อำเภอดอยเต่ามีพื้นที่ประมาณ 803.9 ตารางกิโลเมตร    มีประชากรจำนวน 27,178 คน (ฐานข้อมูลอำเภอดอยเต่า 1 กรกฎาคม 2557)

           ปัจจุบันการให้บริการของโรงพยาบาลดอยเต่า มีผู้มารับบริการจำนวนมากกว่า 70000 ครั้งต่อปี โดยมีผู้รับบริการเฉลี่ย 220 ครั้งต่อวัน    ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา จำนวนผู้รับบริการมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 มีผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกจำนวน 73,976 ครั้ง     แผนกผู้ป่วยในจำนวน 2,727 ครั้ง ปี 2555 มีผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกจำนวน 80,476 ครั้ง แผนกผู้ป่วยในจำนวน 3,090 ครั้ง และในปี 2556     มีผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกจำนวน 82,492 ครั้ง แผนกผู้ป่วยในจำนวน 3,765 ครั้ง การมารับบริการของผู้ป่วยในเฉลี่ยรับใหม่วันละ 10 ราย     จำนวนเตียงที่โรงพยาบาลมีคือ 30 เตียงแต่สามารถรองรับได้จริงถึง 50 เตียง 
     

การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอดอยเต่า แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6  ตำบล 43  หมู่บ้าน 
ประชากรทั้งสิ้น 27,462 คน (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2557 ) เป็นชาย 13,711 คน และเป็นหญิง 13,651 คน  จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสามารถแยกเป็นรายหมู่บ้านและประเด็นต่างๆ ได้ดังตาราง

ระดับตำบล

จำนวนประชากร 43 หมู่บ้าน ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลดอยเต่า จำนวนทั้งสิ้น 3,349คน (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2557 ) เป็นชาย 1,646 คน  และเป็นหญิง1,703  คน 

ชุมชนหรือกลุ่มผู้รับบริการที่เป็นเป้าหมาย (Targeted Customers)

           โรงพยาบาลดอยเต่า  แบ่งกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้สิทธิตามหลักประกันสุขภาพในการให้บริการ เนื่องจากใช้การประเมินผลสัมฤทธิ์ ด้านความครอบคลุมและผลสัมฤทธิ์ในการจัดการตามตัวชี้วัดของกระทรวง และ สปสช. เป็นเกณฑ์  โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม

 1. กลุ่มข้าราชการ  :  เป็นกลุ่มใช้สิทธิ์ข้าราชการและครอบครัว หรือกลุ่มเทียบเท่า ได้แก่ กลุ่มองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. กลุ่มประกันสังคม : เป็นกลุ่มที่เลือกใช้การประกันตนในจังหวัดเชียงใหม่
 3. กลุ่มบัตรทอง : เป็นกลุ่มใช้สิทธิ์ประกันตนในชุมชน ตามหลักสิทธิประกันสุขภาพ
 4. กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มอุบัติเหตุ (ต่างด้าว) กลุ่มต่างประเทศ หรือนอกเหนือจากข้างต้น

  ขอบเขตของการให้บริการ 
  โรงพยาบาลดอยเต่ามีขอบเขตการให้บริการแบบผสมผสานทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไป และการส่งเสริมป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ  รวมทั้งการสาธารณสุขมูลฐานในภาคประชาชน
  (1) สาขาที่มีการให้บริการ โรงพยาบาลทุติยภูมิ  ให้บริการด้านสุขภาพ 4 มิติ

  มิติที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย
  1.1 การส่งเสริมสุขภาพระดับบุคคล ทุกกลุ่มอายุและระดับครอบครัว
  1.2 การส่งเสริมสุขภาพระดับชุมชน

  มิติที่ 2 ป้องกัน ควบคุม และป้องกันภัยสุขภาพ
  2.1 ป้องกันโรคติดต่อ
  2.2 ป้องกันและควบคุมโรคระบาด
  2.3 ป้องกันและควบคุมภัยพิบัติ

  มิติที่ 3 การรักษาพยาบาลแบบองค์รวม
  3.1 การบริการด้านการแพทย์ 
  - เวชปฏิบัติฉุกเฉิน
  - เวชปฏิบัติทั่วไป
  - การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  - ทันตกรรม
  3.2 ด้านเทคนิคบริการ
  - รังสีวิทยา
  - เภสัชกรรม
  3.3 กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว
  - บริการสุขภาพชุมชน

  มิติที่ 4 การฟื้นฟูสภาพ
  4.1 กายภาพบำบัด

  ความเชี่ยวชาญพิเศษขององค์กร
  2.1 งานวิจัยและพัฒนา
  โรงพยาบาลมีหน่วยงานที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความสามารถในการวิจัยเชิงทางคลินิก ซึ่งผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารของโรงพยาบาลสารภี 
  2.2 ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลมีบุคลากรด้านห้องปฏิบัติการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐาน QC และLab LA

  บริการ / กลุ่มผู้ป่วยสำคัญที่ต้องส่งต่อหรือจัดบริการโดยประสานความร่วมมือ
  โรงพยาบาลแบ่งการบริการที่ต้องส่งต่อหรือจัดการโดยประสานการร่วมมือตามช่องทาง 2 ช่องทางที่สำคัญ คือ
  ช่องทางการบริการส่งต่อ จาก ระดับบุคคล สู่ครัวเรือนและชุมชน มายัง หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล ตลอดไปจนถึงการส่งต่อในสถานบริการที่สูงกว่า หรือโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญจำเพาะ

   

 

 

เกี่ยวกับเรา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
0882915058 งานอุบัติเหตุ ,
'งานผู้ป่วยนอก,งานทันตกรรม
0882915056 งานผู้ป่วยใน
0882915059 งานยุทธศาสตร์
0905200753 งานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชน
0882915057 งานเภสัชกรรม
0659863123 งานเพัสดุ
เบอร์ติดต่อภายในโรงพยาบาล