พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (Personal Data Protection Act: PDPA)

โรงพยาบาลดอยเต่า

 


             1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (PDPA)
                1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลโรงพยาบาลดอยเต่า
                1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลโรงพยาบาลดอยเต่า
                1.3 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( DPO )

             2. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Privacy Policy )

             3. ความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

             4. ความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice)

             5. ความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและผู้ปฏิบัติงาน

             6. หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลดอยเต่า สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

             7.แนวทางปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโรงพยาบาลดอยเต่า

 

 

 

 


มาตรฐานระบบการบริการสุขภาพ 9 ด้าน ปีงบประมาณ 2565

ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ

1. นโยบายการจัดการคุณภาพ
2. กระบวนการคุณภาพ
3. ผลลัพธ์ของการจัดการคุณภาพ

 

ด้านที่ 2 ด้านการบริการสุขภาพ

 

ด้านที่ 3 มาตรฐานอาคารสถานที่และสิ่งอำนวย

1. แผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาล
2. ทางเข้า-ออกของโรงพยาบาล
3. ส่วนบริการของโรงพยาบาล
4. ป้ายนำทาง ป้ายจราจร ป้ายชื่อโรงพยาบาล ป้ายชื่ออาคาร
5. ถนนภายในโรงพยาบาล
6. ทางเดินเท้า
7. ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารสำหรับผู้ป่วย
8. ทางลาด สำหรับผู้ป่วย
9. ที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์
10. บริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยหน้าอาคาร
11. ห้องน้ำ-ส้วม สำหรับผู้รับบริการ
12. บันไดหนีไฟ *** (รพ.ระดับ F ไม่ต้องประเมิน)
13. งานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ภายในอาคาร
14. ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
15. โครงสร้างอาคาร (ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร)
16. ระบบไฟฟ้ากำลังล
17. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
18. ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
19. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
20. ระบบป้องกันการเข้า-ออก
21. ระบบป้องกันแรงดันและกระแสเกิน
22. ระบบประปา
23. ระบบระบายน้ำและระบบสุขาภิบาล
24. ลิฟท์ *** (รพ.ระดับ F ไม่ต้องประเมิน)
25. ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ่วนบริการของโรงพยาบาล

 

 

ด้านที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม

1. การกำหนดนโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม
2. การจัดการมูลฝอย (มูลฝอยทั่วไป, มูลฝอยติดเชื้อ, วัสดุและกากของเสียอันตราย)
3. การจัดการน้ำเสีย
4. การจัดการน้ำอุปโภคและบริโภค
5. การจัดการระบบส่องสว่าง
6. การจัดการมลพิษทางเสียง
7.การควบคุมมลพิษทางอากาศ
8. การลดปริมาณของเสีย
9. การจัดการด้านพลังงาน

 

ด้านที่ 5 ความปลอดภัย

1. การจัดการด้านความปลอดภัย
2. กฎ ระเบียบ มาตรฐานหรือคู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
3. การอบรมบุคลากร
4. สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงานตามปัจจัยเสี่ยงของบุคลากร
5. การจัดการแบบแปลนแผนผังงานระบบวิศวกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
6. การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบทางวิศวกรรมของห้องที่ให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ
7. คุณภาพของระบบไฟฟ้า
8. การจัดการระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
9. ระบบก๊าซทางการแพทย์
10. พื้นที่กำเนิดรังสี

 

ด้านที่ 6 ด้านเครื่องมืออุกรณ์ ทางการแพทย์

1. การจัดหาและติดตั้งของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
2. การใช้งานและบำรุงรักษาตามรอบเวลาของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
3. ผลการตรวจสอบและบำรุงรักษาตามรอบเวลาของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
4. การซ่อมบำรุงหรือการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
5. การยกเลิกการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข

 

 

ด้านที่ 7 ระบบสนับสนุนบริการที่สำคัญ

1. ระบบเรียกพยาบาล
2. ระบบวิทยุคมนาคม
3. ระบบโทรศัพท์
4. ระบบเสียงประกาศ
5. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 •    5.1 มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 •      - รายชื่อผู้ดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด. 
 •    5.2 มีคู่มือการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 •      -คู่มือการใช้และเข้าดูระบบกล้องวงจรปิด
 •    5.3 มีแผนผังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 •      - ทะเบียนครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด 2565 
 •      - ผังแสดงระบบกล้องวงจรปิด 2565
 •    5.4 มีการตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
 •     - แผนดำเนินการตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 •    5.5 มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง
 •     - ระบบจ่ายไฟสำรองสำหรับกล่องบันทึกกล้องวงจรปิด 
 •    5.6 มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา
 •    5.7 มีห้องควบคุมหลักและมีระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลง
 •     - ห้องควบคุมและขั้นตอนการขอดูไฟล์ข้อมูลย้อนหลัง 
 • 6. ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
  7. ระบบโทรทัศน์ภายใน
  8. ระบบวิศวกรรมในรถพยาบาล

   

  ด้านที่ 8 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

  1. การบริหารจัดการ
  2. กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
  3. กระบวนการสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและญาติ
  4. ผลลัพธ์การดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

   

  ด้านที่ 9 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

  1. โครงสร้างและบทบาท ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •   1.1 มีการจัดทีมดูแลระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลประกอบด้วยผู้บริหารและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •      - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •      - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงสารสนเทศ
 •   1.2  มีการจัดทำแผนแม่บทหรือแผนพัฒนาของโรงพยาบาลโดยมีการกำหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศไว้อย่างชัดเจน
 •      - แผนปฎิบัติราชการ ปี 2565
 •      - แผนจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปี 2565
 •      - แผนจัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2565
 •      - แผนเช่าคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2565
 •   1.3  มีนโยบายและแผนการปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล
 •      - นโยบายและแนวทางปฏิบัติงานสารสนเทศ
 •   1.4  มีการจัดโครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงานสารสนเทศของโรงพยาบาลที่เหมาะสม
 •      - บุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •      - บทบาทหน้าที่ของบุคลากรสารสนเทศ
 •    1.5 มีการกำหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่จำเป็นสอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศหรือมาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐานข้อมูล มาตรฐานรหัสข้อมูล มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานความปลอดภัยและความลับของผู้ป่วย มาตรฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานทางกายภาพและสภาพแวดล้อม
 •     
 • 2. การจัดการความเสี่ยงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •   2.1 มีกระบวนการประเมินและให้คะแนนความเสี่ยงของระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
 •      - การให้คะแนนความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ
 •    2.2 มีแผนจัดการความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดกลยุทธ์โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน
 •      - แผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •    2.3 มีการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง
 •      - การบำรุงรักษาคอมฯ ปี 2565
 •   2.4 มีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง และวิเคราะห์ผลการประเมิน จัดทำเป็นรายงาน
 •      - รายการแจ้งปัญหาความเสี่ยงงาน IT
 •      - แบบวิเคราะห์ จากรายงานความเสี่ยง
 •    2.5 มีการนำผลการประเมินการดำเนินการจัดการความเสี่ยงมาปรับแผนการจัดการความเสี่ยงให้ดีขึ้น
 •      - แบบวิเคราะห์ จากรายงานความเสี่ยง
 • 3. การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •    3.1 มีการจัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบ IT
 •      - แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 •      - ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 •    3.2 มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงเวลาปัจจุบันเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยรายนั้นได้
 •      - ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 •    3.3 มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่ป้องกันความลับผู้ป่วยมิให้รั่วไหลทุกช่องทาง รวมทั้งช่องทาง Social Media ทุกด้าน
 •      - ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 •    3.4 มีการประชาสัมพันธ์นโยบายและระเบียบปฏิบัติให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ
 •      - แนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่งคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 •      - ประชาสัมพันธ์ SMHIS
 •    3.5 มีการตรวจสอบว่าบุคลากรได้รับทราบ เข้าใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
 •      - หนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่งคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 •    3.6 มีการประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและนำผลการประเมินมาปรับกระบวนการบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติต่อไป
 •     
 • 4. การจัดการศักยภาพของทรัพยากรในระบบสารสนเทศ
 •   4.1 มีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและ Gap Analysis ของทรัพยากรด้าน Hardware, Software, Network, บุคลากร
 •      - ภาพรวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Cup
 •      - ผังเครือข่าย Cup
 •      - ระบบ Security Cup
 •    4.2 มีการจัดทำแผนเพิ่มหรือจัดการศักยภาพของทรัพยากร ด้าน Hardware, Software, Network
 •      - แผนจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
 •      - แผนจัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 •      - แผนเช่าคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร
 •      - แผนบำรุงรักษา computer
 •    4.3 มีการกำหนดสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ที่จำเป็น (Functional Competency) ของบุคลากรด้าน IT ทุกคน ประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ และจัดทำแผนเพิ่มสมรรถนะรายบุคคล
 •      - การกำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากร IT
 •      - แบบสรุปประเมินบุคลากรด้าน IT
 •    4.4 มีการดำเนินการตามแผนเพิ่มสมรรถนะและศักยภาพ (Hardware, software, network) และ มีการประเมิน วิเคราะห์ผลการดำเนินตามแผน
 •      - แผนบำรุงรักษา computer
 •      - แบบสรุปประเมินบุคลากรด้าน IT
 •    4.5 มีการนำผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงแผนเพิ่มศักยภาพให้ดีขึ้น
 •      - ทะเบียนวัสดุ คุรุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
 •      - แบบสรุปประเมินบุคลากรด้าน IT
 • 5. การจัดห้อง Data Center
 •    5.1 มีการจัดการ Data Center ของโรงพยาบาลให้มีความมั่นคงปลอดภัย
 •      - การใช้ห้องแม่ข่ายและการสำรองข้อมูล
 •      - ระบบ Security Cup
 •    5.2 ห้อง สถานที่ และสิ่งแวดล้อมต้องจัดให้มีความปลอดภัยจากบุคคลภายนอก
 •      - แบบแปลนห้อง Data Center
 •      - ห้อง Data Center
 •    5.3 มีระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ระบบตรวจจับควัน ระบบเตือนภัย เครื่องดับเพลิงและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
 •      - ห้อง Data Center
 •    5.4 มีระบบป้องกันความเสียหายของข้อมูลและระบบ ซึ่งรวมถึง ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) ระบบ RAID, Redundant Power supply, Redundant Server
 •      - การใช้ห้องแม่ข่ายและการสำรองข้อมูล
 •    5.5 มีการวิเคราะห์ความเหมาะสม มาตรฐาน ความเสี่ยงและความคุ้มค่าในการเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย ห้อง Data Center


 •  

  เกี่ยวกับเรา

  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
  0882915058 งานอุบัติเหตุ ,
  'งานผู้ป่วยนอก,งานทันตกรรม
  0882915056 งานผู้ป่วยใน
  0882915059 งานยุทธศาสตร์
  0905200753 งานเวชปฏิบัติ
  ครอบครัวและชุมชน
  0882915057 งานเภสัชกรรม
  0659863123 งานเพัสดุ
  เบอร์ติดต่อภายในโรงพยาบาล