ภาพกิจกรรม


>> งานดำหัวปีใหม่ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลดอยเต่า วันที่ 28 เมษายน 2566


>> ร้านดีสยาม บริจาคเครื่อง automatric CPR ราคา 111,500 บาท ++(25 ธค 2563)>> ร้านรินทร์ล้านนาผ้าฝ้าย ที่กรุณามอบเตียงผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลดอยเต่า
++ (3 ธค 2563 )


>> คุณพัชรี ศิริโชติ ได้กรุณามอบอุปกรณ์การแพทย์ประเภทอุปกรณ์ผ่าตัดและเช็ททำแผล มูลค่า 20,000 บาท ++(3 ธค 2563 )

» งานทำบุญผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างห้องน้ำที่อาคารผู้ป่วยในและ วัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลดอยเต่า

» รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบ การบริการด้านการแพทย์ เพื่อประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ชุดที่ 2


» รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบ การบริการด้านการแพทย์ เพื่อประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ชุดที่ 1

» โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและการบริการ
เป็นเลิศ ด้วยความฉลาดทางอารมณ์ผสม NLP วันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 (ภาพเยอะมาก ...3G Warning)


» ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอยเต่า พร้อมทั้งผู้ป่วยและญาติ ร่วมกันทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวใน
พระบรมโกศ และเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ


» นายแพทย์จักร์ชัย ติตตะบุตร ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอยเต่า
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ


» คพสอ.ดอยเต่า ประชุมวางแผนโครงการและงบประมาณ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 12-13 ต.ค 2559


» งานทำบุญโรงพยาบาลดอยเต่า ณ ห้องประชุมองค์รวม วันที่ 27 กันยายน 2559


» ออกหน่วยงานส่งเสริมป้องกันสุขภาพและ งานทันตกรรมชุมชน ณ บ้านหนองบัวคำ

» ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอยเต่า พร้อมทั้งผู้ป่วยและญาติ ร่วมกันทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 20 ตุลาคม 2559

» นายแพทย์จักร์ชัย ติตตะบุตร ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอยเต่า
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ

» คพสอ.ดอยเต่า ประชุมวางแผนโครงการและงบประมาณ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 12-13 ต.ค 2559

» งานทำบุญโรงพยาบาลดอยเต่า ณ ห้องประชุมองค์รวม [2559-09-27]


» ออกหน่วยงานส่งเสริมป้องกันสุขภาพและ งานทันตกรรมชุมชน ณ บ้านหนองบัวคำ
[2559-09-23]

» ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยเต่า ร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อซิกา อำเภอดอยเต่า เชียงใหม่ [2559-09-15]

» งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จัดทำโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic CPR) แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอยเต่า [2559-09-15]

» โรงพยาบาลดอยเต่า ร่วมกับหน่วยงานราชการภายในอำเภอดอยเต่า ร่วมกิจกรรมออกหน่วยอำเภอยิ้ม ณ บ้านหล่ายแก้ว ต.บงตัน อ.ดอยเต่า เชียงใหม่ [2559-09-14]

» งานประชาสัมพันธ์ เรื่อง พรบ.รถ อุบัติเหตุนักเรียนให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านและโรงเรียน เพื่อเปิดตามสาย [2559-09-12]

» งานคลินิกโรคไม่ติดต่อ ออกหน่วยเพื่อทำการตรวจคลื่นหัวใจ ให้กับหน่วยงานหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอดอยเต่า [2559-09-02]

» งานโรคไตเรื้อรัง ( CKD) ของโรงพยาบาลดอยเต่า รับการตรวจนิเทศจากงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ [2559-08-31]

» งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนของโรงพยาบาลดอยเต่า เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเด็กนักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 เรื่องเพศศึกษา ในเขตตำบลท่าเดื่อ [2559-08-30]

» นายแพทย์จักร์ชัย ติตตะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยเต่าและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ร่วมประชุมกองทุนสุขภาพตำบลบ้านแอ่น [2559-08-24]

» สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมและนิเทศงานโรงพยาบาลดอยเต่า [2559-08-23]

» นายแพทย์จักร์ชัย ติตตะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยเต่าและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ให้บริการตรวจคลื่นอัลตราซาวด์แก่ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอดอยเต่า
[2559-08-22]

» พนักงานกระทรวงสาธารณสุขของโรงพยาบาลดอยเต่า ใช้สิทธิ์เลือกตั้งพนักงานกระทรวง ในหน่วยเลือกตั้งที่ 15 ของจังหวัดเชียงใหม่ [2559-08-16]

» นายแพทย์จักร์ชัย ติตตะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยเต่า และเจ้าหน้าที่ร่วมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ และร่วมปลูกต้นปอเทืองร่วมกับส่วนราชการที่ทะเลสาบดอยเต่า
[2559-08-12]

» โรงพยาบาลดอยเต่า เข้าร่วมกับหน่วยงานราชการของอำเภอดอยเต่า เปิดงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอยเต่า [2559-08-10]

» โรงพยาบาลดอยเต่า เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ ( HA ) โดยท่าน อาจารย์มธุรส ภาสน์พิพัฒน์กุล อาจารย์แพทย์หญิงจุฑามาศ สมชาติ และอาจารย์ดร.สิรินัตน์ เนตรประภา [2559-07-29]

» ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอยเต่า ร่วมกันทำความสะอาด ภายในพื้นที่เขตโรงพยาบาลและร่วมกันปลูกกล้วยหอมทอง [2559-07-14]

» ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอยเต่า เข้าร่วมซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2559 [2559-07-13]

» งานเวชปฎิบัติครอบครัวและชุมชน ร่วมกับหัวหน้านิคมสร้างตนเองอำเภอดอยเต่า และ นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลดอยเต่า ลงเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับคนไข้ผู้พิการ [2559-06-21]

» ทำบุญโรงพยาบาลดอยเต่า ครบรอบ 31 ปี [2558-09-28]

» ประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานบริการปฐมภูมิ และหมอครอบครัวอย่างบูรณาการ ปี 2558 [2558-09-23]

» ปลูกต้นไม้ วันแม่แห่งชาติ [2558-08-13]

» พิธีเปิดโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชนและโรงเรียน อสม. รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ [2558-08-03]

» ปฏิณาณตน ลด ละ เลิก เหล้าเข้าพรรษา บ้านโปง รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง [2558-08-01]

» โรงพยาบาลดอยเต่าร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา [2558-07-27]

» กิจกรรมการพัฒนาองค์กร โรงพยาบาลดอยเต่า [2558-07-20]

» การประเมินคุณภาพเครือข่ายบริการ ( DHS - PCA ) ระดับเขต อำเภอดอยเต่า [2558-07-08]

 

เกี่ยวกับเรา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
0939542068 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
0939754324 งานผู้ป่วยใน
0939266375 งานยุทธศาสตร์
0905200753 งานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชน
0939152490 งานเภสัชกรรม
0659863123 งานเพัสดุ
                                                                            เบอร์ติดต่อภายในโรงพยาบาล