ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

 


>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้)

>>ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


>> ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ล้อ)

>> ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง)

» แผนจัดซื้อจัดจ้างงบโควิด19

»เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ เสนอราคาในระบบวันที่ 25 กพ 64

+++ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
+++ตารางแสดงวงเงิน
+++เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วนคลื่นเสียงความถี่สูง


»ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด
และสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมทั้งน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 16 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

»เอกสาร ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมทั้งน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 16 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

» ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
โรงพยาบาลดอยเต่า ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

» แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2564

» ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

»ประกาศโรงพยาบาลดอยเต่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 01/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

» เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 12 รายการ เสนอราคาในระบบวันที่ 9 มิย. 63

» ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

»ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด ) จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2563
.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลดอยเต่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้)

» ประกาศโรงพยาบาลดอยเต่า เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>> ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ล้อ)

>> ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง)
» แผนจัดซื้อจัดจ้างงบโควิด19
»เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ เสนอราคาในระบบวันที่ 25 กพ 64

+++ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
+++ตารางแสดงวงเงิน
+++เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วนคลื่นเสียงความถี่สูง

»ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด
และสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมทั้งน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 16 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

»เอกสาร ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมทั้งน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 16 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

» ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
โรงพยาบาลดอยเต่า ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

» แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2564

» ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

»ประกาศโรงพยาบาลดอยเต่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 01/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

» เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 12 รายการ เสนอราคาในระบบวันที่ 9 มิย. 63

» ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

»ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด ) จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2563
.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลดอยเต่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


>>ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 15 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


>> ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562
1.ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
2.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-ปปช07
4.คุณลักษณะเฉพาะน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ ของเม็ดเลือด CBC
5.คุณลักษณะน้ำยาตรวจวิเคราห์สารเคมีในเลือด 16 รายการ

>> ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ระบบอินเวอร์เตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ โรงพยาบาลดอยเต่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2562

» ขออนุญาตแผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการ พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย 2561

» เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 6 รายการ เสนอราคาในระบบวันที่ 29 มิย. 61 [20-06-2561]

   # เอกสารราคากลาง

   # เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
   # ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
   # 1.ยูนิตทำฟัน
   
# 2.หมอต้มแผ่นความร้อน
   
# 3.รถเข็นชนิดนอน
  
 # 4.เครื่องดูดเสมหะชนิดติดผนัง
  
 # 5.รถเข็นทำแผล
   # 6.เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล

» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14-03-2561)

»เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (28-02-2561 )
»ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (28-02-2561 )

»ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

»ประกาศเป็นแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบค่าเสื่อม 70% ปี 2561

» ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่
โรงพยาบาลดอยเต่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

» ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    โรงพยาบาลดอยเต่า   ประจำปีงบประมาณ 2561
    ประกาศฉบับที่ 1    |   ประกาศฉบับที่ 2
»หนังสือแจ้งเวียน งานพัสดุ
» เอกสารสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 23 รายการ กำหนดยื่นซองวันที่ 19 พ.ค 2560- 1 มิ.ย 2560

» เอกสารสอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน ยื่นซองวันที่ 26 กันยายน - 7 ตุลาคม 2559

» เอกสารสอบราคาจ้างเหมา ทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลดอยเต่า กำหนดยื่นซอง วันที่ 12 - 22 กันยายน 2559

» สอบราคาก่อสร้างตึกเอนกประสงค์
กำหนดยื่นซอง วันที่ 1 - 15 กันยายน 2559
» ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ [2559-08-08]

» รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 4 รายการ [2559-08-08]
»ใบเสนอราคาและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 15 รายการ [2559-07-04]

» เอกสารประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 15 รายการ [2559-07-01]
» ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ [2559-03-22]
» รายการครุภัณฑ์ที่จำหน่าย [2559-03-14]

» ขายทอดตลอดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ [2559-03-02]

» สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลดอยเต่า [2558-11-16]

» ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน [2558-10-22]

» สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 2558-06-30 ]

» สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โรงเก็บศพ [ 2558-06-30 ]
» สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ [ 2558-06-30 ]

 

เกี่ยวกับเรา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
0882915058 งานอุบัติเหตุ ,
'งานผู้ป่วยนอก,งานทันตกรรม
0882915056 งานผู้ป่วยใน
0882915059 งานยุทธศาสตร์
0905200753 งานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชน
0882915057 งานเภสัชกรรม
0659863123 งานเพัสดุ
เบอร์ติดต่อภายในโรงพยาบาล