งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

 

» แบบบันทึกการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลดอยเต่า
» แบบเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลดอยเต่าหลังจำหน่ายผู้ป่วย
» แนวปฏิบัติเมื่อบุคลากรทางการแพทย์สัมผัสเลือด
» แนวปฏิบัติป้องกันเชื้อดื้อยา
» My 5 Moment
» WI IC ดอยเต่า
» การป้องกันการติดเชื้อที่แผลฝีเย็บ
» การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในรถพยาบาล
» แบบ 7500
» แบบการประเมินการป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
» แบบการประเมินการป้องกันการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
» แบบบันทึกการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
» แบบฟอร์มอุบัติเหตุ
» แบบสำรวจเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
» แผ่นพับแบบเฝ้าระวังการติดเชื้อหลังจำหน่าย
» การล้างมือ
» แนวทางการคัดกรอง/ดูแลผู้ป่วยที่สงสัยเป็นโรค MERS-CoV ในโรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ [2558-07-09]

» แนวทางการเฝ้าระวังโรค MERS COV โรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ [2558-07-09]

 

เกี่ยวกับเรา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
0882915058 งานอุบัติเหตุ ,
'งานผู้ป่วยนอก,งานทันตกรรม
0882915056 งานผู้ป่วยใน
0882915059 งานยุทธศาสตร์
0905200753 งานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชน
0882915057 งานเภสัชกรรม
0659863123 งานเพัสดุ
เบอร์ติดต่อภายในโรงพยาบาล