งาน SRRT

 

» มาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านห้วยส้ม ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ [2558-07-06]
» รูปกิจกรรม การประชาคม เพื่อหามาตรการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก [2558-07-06]
» Service Profile งานวัณโรคโรงพยาบาลดอยเต่า [2558-07-03]
» Service profile งานระบาดโรงพยาบาล.ดอยเต่า [2558-07-03]
» บรรยายสภานการณ์ โรค mers [2558-07-03]
» แบบรายงานไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 23 - 30 มิ.ย. 2558 [2558-07-03]
» รายงานการเฝ้าระวังควบคุมโรค [ 2558-07-03 ]
» แผนผังการปฎิบัติงานควบคุมโรคอำเภอดอยเต่า [ 2558-07-03 ]
» งานวัณโรคอำเภอดอยเต่า [ 2558-07-03 ]
» วัณโรคคืออะไร ติดต่อกันอย่างไร [ 2558-07-03 ]
» ICS อำเภอดอยเต่า [ 2558-07-03 ]
» รูปกิจกรรม โครงการรณรงค์ป่้องกันโรคไข้เลือดออก [ 2558-07-03 ]
» รูปกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก [ 2558-07-03 ]
» แผนงานโครงการดูแลสุขภาพตามประเด็นสุขภาพ Essential Care (ด้านระบาดวิทยา) [ 2558-07-03 ]

 

เกี่ยวกับเรา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
053-469128, 053-469129
โทรสาร
'053-469131
Email
doitao_hos@hotmail.com