เอกสารโรงพยาบาลดอยเต่า

งานสารสนเทศ
1.แบบฟอร์มซ่อมคอมพิวเตอร์
2.แบบฟอร์มขอใช้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และห้องประชุม
3.แบบฟอร์มบันทึกข้อความงานสารสนเทศ

งานบุคลากร
1.แบบใบลาป่วย - ลากิจ
2.แบบใบลาพักผ่อน

เกี่ยวกับเรา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
0882915057 งานบริหาร
0882915058 งานอุบัติเหตุ ,
'งานผู้ป่วยนอก,งานทันตกรรม
0882915056 งานผู้ป่วยใน
0882915059 งานยุทธศาสตร์
doitao_hos@hotmail.com